Provincie Fryslân heeft sneller en meer geld nodig voor de transitie in het landelijk gebied. Waar ze eerder haar kosten beraamde op 4,5 miljard euro is dit opgeschroefd naar 5,2 miljard euro. Bovendien vraagt ze 328 miljoen euro om versneld aan de slag te gaan.

Dat maakte gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) dinsdagmiddag bekend nadat het provinciebestuur had besloten het concept-Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) naar het Rijk te sturen. Meer geld voor het FPLG is volgens de provinciebestuurder nodig vanwege een stijging van de organisatiekosten.

Met het geld worden onder andere gemeenten en natuurorganisaties betaald, maar ook boeren die aan de gebiedstafels deelnemen. ‘We moeten niet onderschatten wat voor governance er moet komen. Dat vraagt een heel andere inrichting. Het is een behoorlijk proces dat niet een paar weken duurt maar een paar maanden’, verklaarde Hoogland.

De uitvoeringskosten en proceskosten schat de provincie op 10 procent van de ruim 4,1 miljard euro aan FPLG-maatregelen. Daarnaast zijn er nog andere uitgaven, waaronder programmakosten.

Maatregelenpakket

De provincie vraagt het Rijk bovendien om versneld bijna 328 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de maatregelen. Dat geld is onder meer voor de veenweideaanpak in vier gebieden (60 miljoen euro), het beheerfonds landbouw voor duurzame bedrijfsvoering via kritische prestatieindicatoren (63,5 miljoen euro), de uitvoering van de bossenstrategie (14,3 miljoen), boerenlandnatuur (24,5 miljoen) en stikstofreducerende maatregelen als het toepassen van magnesiumchloride voor de reductie van stikstof in mest (41,6 miljoen euro).

‘Gebieden willen aan de slag. Het handelingsperspectief drukt op hen. We moeten los’, geeft de gedeputeerde aan. Hoogland hoopt het geld in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar te hebben. ‘Hoe eerder hoe beter.’

Dat de provincies met hun budgetaanvragen de 24,3 miljard euro uit het transitiefonds ruim overschrijden, moet volgens de gedeputeerde vooral worden opgelost door het Rijk. ‘We hoeven natuurlijk niet alles meteen op onze rekening hebben staan, dit is iets wat over een aantal jaren kan worden uitgesmeerd.’ Bovendien verwacht de provincie dat er mogelijk ook nog Europees geld beschikbaar is.

Fryslân kreeg 181 zienswijzen op het concept-FPLG. De provincies heeft nu ‘kleine wijzigingen en correcties’ doorgevoerd. Landbouworganisaties vroegen van de provincie een harde toezegging dat het landbouwperspectief een serieuze plek krijgt in het gebiedsplan. Hoogland kon niet zeggen of dit gelukt is. ‘Perspectief is heel moeilijk te definiëren in het plan. Als college koesteren we het voortbestaan van de landbouw ongelooflijk. Inkomensgarantie is een heel moeilijk onderwerp. Dat kunnen we niet garanderen. We kunnen de landbouw wel faciliteren in voldoende ruimte en tijd om zich aan te passen.’

Bron: https://www.nieuweoogst.nl