Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap FarMin BV , gevestigd en kantoorhoudende te 8401 CZ Gorredijk aan het adres Brouwerswal 15, KvK-nummer 647 17 836.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: FarMin: de besloten vennootschap FarMin BV zoals hierboven nader omschreven.

Opdrachtgever: de partij die met FarMin contracteert dan wel beoogt te contracteren.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FarMin en Opdrachtgever tot het leveren van goederen, zaken of diensten, waar onder ook te verstaan: management, bemiddeling en advisering, door FarMin aan Opdrachtgever.

strong>Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FarMin  en een Opdrachtgever waarop FarMin deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FarMin, voor welk er uitvoering door FarMin   van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. FarMin en Opdrachtgever zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen van FarMin zijn vrijblijvend;
3.2 De door FarMin gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. FarMin is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FarMin   daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FarMin anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht FarMin   niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 FarMin zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
4.2 Het staat FarMin vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan FarMin verstrekken van de gegevens waarvan FarMin   aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FarMin heeft verstrekt, heeft FarMin het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen;
4.4 FarMin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FarMin is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
4.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan FarMin de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
4.6 Indien door FarMin of door FarMin ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever is alsdan verantwoordelijk voor de veiligheid van die werkomgeving en draagplichtig voor de gevolgen van eventuele gebreken.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart FarMin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6 Contractsduur en uitvoeringstermijn

6.1 De Overeenkomst tussen FarMin en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
6.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever FarMin   derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van ten minste drie weken.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. tot en met 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3. tot en met 11. van dit artikel;
7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;
7.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FarMin, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
7.4 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;
7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden is FarMin gerechtigd de door Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan Opdrachtgever;
7.6 Indien FarMin met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FarMin niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief op grond van de navolgende leden van dit artikel;
7.7 FarMin is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien FarMin kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van relevante kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, aanmerkelijk zijn gestegen;
7.8 Bovendien mag FarMin het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan FarMin, dat in redelijkheid niet van FarMin   mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium;
7.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet of noodzakelijkerwijs voortvloeit uit een wetswijziging ;
7.10 FarMin zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. FarMin zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden;
7.11 Indien Opdrachtgever de door FarMin kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van FarMin genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders aangegeven, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door FarMin aan te geven wijze, in euro’s. Betaling van een overeengekomen voorschot dient in ieder geval te geschieden voordat de levering door FarMin aan Opdrachtgever geschiedt. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van FarMin op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
8.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FarMin kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van betalingen aanwijst.
8.5 Indien betaling binnen 8 dagen na factuurdatum geschiedt zal door FarMin geen toeslag in rekening worden gebracht;
8.6 Indien betaling na 8 dagen geschiedt is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door FarMin geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van FarMin totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de onderhavige met FarMin gesloten overeenkomst en aanverwante overeenkomsten met FarMin is nagekomen; 9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht FarMin per omgaande daarvan op de hoogte te stellen; 9.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek ter inzage te geven;
9.5 Door FarMin geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
9.6 Voor het geval dat FarMin zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan FarMin of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FarMin zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”; 10.2 Indien FarMin hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
10.3 In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek en reclames

11.1 Klachten over de door FarMin geleverde prestatie dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de verrichte prestatie schriftelijk te worden gemeld aan FarMin. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FarMin   in staat is adequaat te reageren;
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal FarMin de prestatie alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie niet meer mogelijk of zinvol is, zal FarMin   slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 15 gestelde.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen;
12.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft FarMin recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FarMin zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte prestatie. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte prestatie zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever;
12.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FarMin, zal FarMin in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor een deugdelijke overdracht aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn;
12.4 Indien de overdracht voor FarMin extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever gehouden deze kosten aan FarMin te vergoeden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 FarMin is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: -Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; -na het sluiten van de Overeenkomst FarMin op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; -Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
13.2 Voorts is FarMin bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van FarMin   mag worden verwacht;
13.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FarMin op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FarMin de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
13.4 FarMin behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien FarMin aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een daartoe luidend verzoek van FarMin in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening;
14.2 Indien Opdrachtgever na daartoe strekkende aanmaning, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichting, heeft FarMin het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Indien Famin aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld; 15.2 Indien FarMin aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.
15.3 FarMin is in ieder geval nooit verder aansprakelijk dan maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FarMin in het desbetreffende geval verstrekte uitkering;
15.4 FarMin is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van FarMin aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan FarMin toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
15.5 FarMin is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, en is derhalve niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie;
15.6 FarMin is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden, ook niet indien die derden door FarMin als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.
15.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten van FarMin.
15.8 FarMin  bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1 Opdrachtgever vrijwaart FarMin  voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt;
16.2 Indien Opdrachtgever aan FarMin informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of ter beschikking van de Opdrachtgever zijn gesteld en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstan-digheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FarMin   geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FarMin niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen of ICT- of stroomstoringen van langer dan een dag in het bedrijf van FarMin  of bij een toeleverancier van FarMin, worden daaronder begrepen;
18.3 FarMin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat FarMin zijn verplichtingen had moeten nakomen;
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
18.5 Voor zoveel FarMin ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FarMin gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FarMin gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en FarMin zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FarMin niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1 FarMin draagt, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst zelf is bepaald, geen auteursrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten over aan Opdrachtgever. FarMin behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die FarMin toekomen op grond van de Auteurswet en vergelijkbare wetten. Uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten komen toe aan FarMin; voor zover nodig zal Opdrachtgever meewerken aan de overdracht daarvan aan FarMin.
20.2 Alle door FarMin verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om tijdelijk te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FarMin   worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
20.3 FarMin   behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

21.1 Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen;
21.2 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22 Geschillen

De rechter van de vestigingsplaats van FarMin   is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft FarMin   het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen FarMin en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.